• +31 6 51 67 83 00
  • info@deposbankloop.nl

Deelnemers reglement

Deelnemers reglement

DEELNEMERSREGLEMENT POSBANKLOOP VELP

ALGEMEEN
1. De Posbankloop wordt georganiseerd door de Stichting Posbankloop Velp. Het deelnemersreglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Posbankloop Velp.
2. De Stichting Posbankloop Velp is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 41052290.
3. Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
4. Deelnemen aan de evenementen, georganiseerd en/of onder auspiciën van de Stichting Posbankloop Velp, kan uitsluitend op basis van dit reglement. Deelname aan bovenvermelde evenementen betekent dat de inhoud van het reglement bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.

ALGEHELE LEIDING
5. De evenementen staan onder algehele leiding van de race-director. De race-director wordt aangesteld door het bestuur van de Stichting Posbankloop Velp.
6. De wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid is in handen van de wedstrijdleider. Deze wordt aangesteld door het bestuur van de Stichting Posbankloop Velp. De wedstrijdleider wordt bijgestaan door enkele assistenten.

DEELNAME
7. Deelname aan de evenementen, georganiseerd en/of onder auspiciën van de Stichting Posbankloop Velp geschiedt geheel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens aantoonbare door grove schuld van de organisatie en/of een door haar aangestelde medewerker(s).
8. De wedstrijdleider en/of zijn assistenten zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich volgens de wedstrijdleider onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement door Stichting noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.

VEILIGHEID
9. Instructies/aanwijzingen van politie, wedstrijdleiding, hulpdiensten (Rode Kruis/EHBO), medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden.
10. Tijdens de evenementen blijven de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens onverkort van kracht, tenzij, op basis van de verstrekte vergunningen, uitdrukkelijk anders is aangegeven.
11. Het bestuur van de Stichting Posbankloop Velp en/of de race-director behouden zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten, waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het “Calamiteitenplan” van de Stichting Posbankloop Velp onmiddellijk in werking.
12. Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
13. In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 11, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

INSCHRIJVING
14. Inschrijving voor de evenementen is alleen mogelijk door voorinschrijving via de website van het evenement.
15. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
16. Op 1 september zal definitief besloten worden of de Posbankloop doorgang zal vinden afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen en afhankelijk van de randvoorwaarden waarbinnen evenementen georganiseerd mogen worden.
Bij geen doorgang ontvangt de  deelnemer de volledige restitutie (inclusief medaille en/of T-shirt indien besteld). Ook indien je een vrijwillige bijdrage aan Natuurmonumenten hebt gegeven ontvang je dit bedrag ook volledig teruggestort.

17. Het tussentijds wijzigen van afstand is uitsluitend mogelijk tot 4 weken voor de sluiting van de voorinschrijving. Wijzigen van de afstand is slechts mogelijk mits de limiet van het aantal inschrijvingen van de betreffende afstand nog niet is behaald (zie de pagina op de website).
18. Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is alleen overdraagbaar, wanneer dit in overleg gebeurt met de organisatie en dit minimaal een week voor het evenement gebeurt. Administratiekosten voor het overzetten zijn 2,50 euro.
19. Het startnummer moet op de wedstrijddag worden afgehaald bij het inschrijfbureau.

KLASSEMENTEN
20. Voor de indeling in de diverse klassen bij de evenementen is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.
21. De indeling van de klassementen en categorieën per afstand wordt weergegeven op de website van het evenement.
22. Bijzondere klassementen (bv ‘Muur van Aalbers’) staan weergegeven op de pagina van het betreffende evenement.

UITSLAGEN
23. De deelnemer kan slechts aanspraak maken op de eventuele prijs voor het klassement van de afstand waarvoor men heeft ingeschreven.
24. De uitslagen van de evenementen en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de brutotijd. De tijd wordt geregistreerd door middel van een tijdregistratiechip. De eindverantwoordelijkheid voor de uitslagen is in handen van de race-director en de wedstrijdleider.
25. Uitslagen van de evenementen, de ‘Muur van Aalbers’ en de Bedrijvenloop worden op de website van de Posbankloop bekendgemaakt.
26. Het gebruik van een door de Stichting Posbankloop Velp voorgeschreven tijdregistratiechip is verplicht. (Deze chip krijgt u bij het start geleverd en word op de schoen bevestigt).
27. Het startnummer dient zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer om te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn.

UITSLUITINGEN
28. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan deel te nemen aan de evenementen met honden (al dan niet aangelijnd). Het parcours is niet geschikt voor rolstoelers, skeelers, inline-skaters of driewielers.
29. Het zich laten begeleiden op het parcours is, onverschillig op welke wijze, met welk doel, of door wie dan ook, niet toegestaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming van de organisatie is verkregen. De begeleider dient zichtbaar het door de organisatie verstrekte accreditatie/hesje te dragen. De begeleider moet ervoor zorgen dat de overige deelnemers niet gehinderd worden. In alle gevallen zal, bij constatering, de begeleider en de betreffende deelnemer uit het evenement worden genomen. De begeleider dient instructies van de organisatie prompt op te volgen.

TIJDSLIMIET
30. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), bevindt zich een assistent van de wedstrijdleider (fietser of bezemwagen).
31. De wedstrijdleiding heeft voor de wedstrijdonderdelen tijdslimieten ingesteld. Deelnemers die de meetpunten buiten deze tijd passeren worden uit de wedstrijd genomen.
32. Doorlopen op eigen risico is niet toegestaan.

PRIVACY
33. Deelnemers worden middels digitale nieuwsbrieven en de website geïnformeerd over het evenement.De Stichting Posbankloop Velp garandeert zorgvuldig en binnen de wettelijke regelgeving met deze gegevens om te gaan.
34. De Posbankloop geeft geen deelnemersgegevens door aan derden.
35. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d.. Het is mogelijk dat beeltenissen voor promotionele doeleinden van de Stichting Posbankloop Velp worden gebruikt, zonder dat deelnemers daar vooraf van op de hoogte zijn gebracht. Een vergoeding of eigendomsrechten claimen is niet mogelijk.
36. De organisatie zal de deelnemers zo goed als mogelijk informeren middels nieuwsbrieven. De ingeschreven deelnemers ontvangen deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd. Ze zijn ongepersonaliseerd terug te lezen onder het kopje ‘nieuws’.

TENSLOTTE
37. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Posbankloop Velp, de race-director en/of de wedstrijdleiding.
38. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten of weg te werpen buiten de hiervoor beschikbaar gestelde voorzieningen. Dit reglement is onverkort van toepassing op alle wedstrijdonderdelen van de Posbankloop.